A

 

Gyógyítás Művészete Turulvölgyi Alapítvány

 

 

 

Nyilvántartási szám:

 

1018.

 

 

Végzés száma:

 

Pk.60.090/2011/2.

 

 

Nyilvántartó bíróság:

 

 Tatabányai Törvényszék

 

(Előtte: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság)

 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA

 

MÓDOSÍTÁSOKKAL

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2014. év december 23. nap.

 

  

Preambulum

 

 

Az alapító Usui Szellemi Iskola Közösség mint Egyházi Közösség a lelkiismereti és vallási szabadság jogáról, valamint az egyházak vallásfelekezetek és vallásközösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 35. § (1) – (2) bekezdése alapján alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületté alakult át, mint a szervezet általános jogutódja. A szervezet nevét „Jinjutsu Egyesület”-re változtatta, melynek elnöke, egyben képviselője Zsidek Nóra lett.

 

A bíróság a jogutód szervezetet ily módon nyilvántartásba vette, mely a továbbiakban az alapítói jogokat is gyakorolja.

 

 

Az alapító a 3. számú módosításban foglaltak megjelenítése érdekében az Alapító Okiratot változásokkal egységes szerkezetbe foglalja és a 3. számú módosításban foglalt változásokat a szövegben vastagon szedett dőlt betűkkel jeleníti meg.

 

 

 

 

I.                   Az alapítvány adatai és jogállása

 

 

Az alapítvány neve:

 

Az alapítvány neve: Gyógyítás Művészete Turulvölgyi Alapítvány

 

Az alapítvány székhelye:

 

Az alapítvány székhelye: 2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 533. 1. emelet 4 ajtó

 

Az alapítvány működési területe:

 

Az alapítvány működési területe Magyarország egész területére kiterjed, a céljai szerinti rendezvényeit az ország bármely pontján megtarthatja.

 

Az alapítvány jogi személyisége, jogképessége:

 

Az alapítvány jogi személy, és mint ilyen, jogképes. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az alapítvány jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek.

 

Az alapítvány működésének kezdési időpontja:

 

Az alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján kezdi meg.

 

Az alapítvány nyílt jellege:

 

Az alapítvány jellegét tekintve nyílt alapítvány.

 

Az alapítvány időtartama:

 

Az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.

 

Az alapítványhoz csatlakozás biztosítása és feltételei:

 

Az alapítvány nyitott. Az alapítványhoz csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká, és egyéb, a csatlakozással kapcsolatban létrejövő jogok gyakorlójává sem.

 

Az alapítványhoz történő csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánók politikai, vallási és anyagi érdekeltség nélkül az alapítvány céljaival egyetértsenek és azt anyagi, vagy bármi más eszközzel támogassák, figyelemmel a Ptk. 3:383. § (1) bekezdésre.

 

Az alapítvány visszavonására vonatkozó alapítói rendelkezések:

       

        Az alapító az alapítványt a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedése

         előtt visszavonhatja.

 

Az Alapító Okirat alapító általi módosítása:

 

Az alapító az alapítvány Alapító Okiratát – a nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával indokolt esetben módosíthatja, azonban a módosítás nem eredményezheti az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelmét, illetőleg nem irányulhat az alapítvány nevének, céljának, vagyonának megsértésére. 

 

Az alapítvány politikamentessége:

 

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelölt állítása.

 

Az alapítvány adataiban bekövetkezett változás bejelentési kötelezettsége:

 

Az alapítvány bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatainak változását a változástól számított hatvan napon belül a bíróságnak be kell jelenteni.

 

Az alapítvány közhasznú szervezeti jogállása, megszűnésének bejelentése:

 

Az alapítvány közhasznú tevékenységet végző közhasznú szervezet, amely közhasznú tevékenységével hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez (Ectv. 32. § (3) bekezdés), mivel a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

 

Az alapítvány megfelelő erőforrásokkal rendelkezik (Ectv. 32. § (4) bekezdés); továbbá megfelelő társadalmi támogatottsága van (Ectv. 32. § (5) bekezdés).

 

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha működése a közhasznú szervezeti törvényben foglalt feltételeknek nem felel meg.  

 

 

 

II.                Az alapítvány célja

 

 

Az alapítvány tartós közérdekű célja:

 

- a Tatabányai Tiszta Fény Kezelőhely, valamint egyéb, a Jinjutsu alternatív gyógymódot alkalmazó kezelőhelyek működésének biztosítása, támogatása;

- egészségnapok, hagyományos és alternatív gyógymódokat felvonultató programok szervezése, támogatása;

- A Jinjutsut, mint alternatív gyógymódot alkalmazó gyógyítók, a Jinjutsut gyakorló személyek és közösségek tevékenységének támogatása;

- az emberek életminőségének javulását szolgáló ismeretterjesztő előadások, egyéb rendezvények szervezése, támogatása.

 

 

Az alapítvány közhasznú tevékenysége, az azokhoz kapcsolódó közfeladatot meghatározó jogszabályhely:

 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 141. § (1) bekezdés,  35 § (1) bekezdés, (2) bekezdés e) pont, 37. § (3) bekezdés c) és e) pont; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés 4. pont és 23. § (5) bekezdés 9. pont)

- egészségfejlesztés, a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 37. § (1) bek.)

- közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a) - b) pont).

 

Az Alapítvány nyílt, tagjain kívül minden érdeklődő részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból.

 

 

III.             Az alapító személyére vonatkozó adatok

 

 

Az alapító neve: Jinjutsu Egyesület

 

Az alapító székhelye: 1131 Budapest, Szent László utca 182. Fszt. 4. szám.

 

Az alapító nyilvántartási száma: 69.

 

Az alapítót nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék

 

Az alapító képviselője: Monos Veronika

 

Az alapító képviselőjének lakcíme: 1131 Budapest, Szent László utca 182. Fszt. 4. szám.

 

 

 

IV.            Az alapítvány vagyona

 

 

Az induló vagyon és annak felhasználása:

 

Az alapítvány induló vagyona 100.000.- Ft., azaz Százezer forint készpénz, amelyet az Alapító a Kereskedelmi és Hitelbanknál elkülönített 10400913-50526548-72511007 számú törzstőke letéti számlára az Alapítvány létrehozásakor fizetett be, az alapítvány javára zárolva.

 

Az alapítvány bankszámlája felett a kuratórium rendelkezik. Az alapítvány indulóvagyonát az alapítvány működésének megkezdésére kell fordítani.

 

A csatlakozók, adományozók által juttatott vagyoni hozzájárulás felhasználása:

 

A csatlakozók, adományozók által nevesített az alapítványi célok megvalósítására, illetve az alapítvány működésére juttatott vagyoni hozzájárulást, valamint annak kamatait, hasznait a megjelölés szerint az alapítványi célok megvalósítására, illetve az alapítvány működésére kell felhasználni. A csatlakozók, adományozók által megjelölés nélkül juttatott vagyoni hozzájárulás, valamint annak kamatai, hasznai egyaránt felhasználhatók mind az alapítványi célok megvalósítására, mind az alapítvány működésére.

 


       Az alapítvány vagyoni forrásai, költségvetésen alapuló gazdálkodása és

       vagyonfelhasználása:

 

Az alapítvány vagyoni forrásait képezi az alapítvány induló vagyona, a későbbiekben az alapítványhoz csatlakozó jogi, vagy természetes személyek által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatás, adomány, az alapítvány vagyonának kamatai, az esetleges központi és önkormányzati költségvetési támogatások, a nemzetközi szervezetektől származó juttatások, adományok valamint az alapítvány által folytatott vállalkozási tevékenység eredménye.

 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat. Vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan és csak a közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

 

 Az Alapítvány önálló vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve más vállalkozáshoz csatlakozhat. A vállalkozási tevékenység célja az alapítványi vagyon értékének megőrzése, illetve gyarapítása, továbbá az Alapítvány céljainak támogatása. Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége során nem lehet más társaságnak korlátlanul felelős tagja.

 

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az alapító okiratban meghatározott alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységére fordítja.

 

Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végez, ezért befektetési szabályzatot nem készít.

 

Az alapítvány költségvetésen alapuló gazdálkodást folytat. Bevételeit és költségeit elkülönítetten, a számviteli szabályok előírásai szerint tartja nyilván. Az alapítvány költségvetése a naptári évhez igazodik. Éves költségvetését és éves beszámolóját a kuratórium fogadja el, illetve hagyja jóvá.

 

Az alapítvány közhasznú szervezet jogállásának megszűnésekor rendezi köztartozásait, közszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíti.

 

Az alapítványi támogatás formája lehet:

              - ösztöndíj,

              - ösztöndíjas támogatása,

              - alapítványi anyagi juttatás bármely olyan tevékenység finanszírozására,

                 amely az alapítvány céljának elérését segíti elő,

              - egyszeri konkrét cél finanszírozása,

                        - egyéni, csoportos támogatás nyújtása.

 

A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és határidejéről a kuratórium dönt.

A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).

 

Az alapítvány a céljaival összhangban álló, a jelen Alapító Okiratban meghatározott szolgáltatásokat nyújthat, amelyeket az igénybevevők részére térítési díj-mentesen biztosít. Az egyes szolgáltatások nyújtásáról (megindításáról, időtartamáról, módosításáról, megszüntetéséről) a kuratórium dönt.

 

 

 

V.               Felügyelő Bizottság

 

Az alapítvány éves bevételei nem érik el az Ectv. 40. §. (1) bekezdésben meghatározott 50 millió Ft-os értékhatárt, ezért a vezető szervtől elkülönülő felügyelő szerv nem kerül kijelölésre.

 

Amennyiben az alapítvány, mint közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, úgy a kuratóriumtól elkülönülő ellenőrző szerv létrehozása, továbbá feladat- és hatáskörének az Alapító Okiratba beiktatása kötelező.

 

 

 

 

VI.            Kuratórium

 

Az alapítvány kuratóriuma és annak tagjai:

 

a) Az alapítvány általános - ügydöntő, ügyintéző, képviselő - szerve a kuratórium, amely kezeli az alapítvány vagyonát, valamint képviseli az alapítványt hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben.

 

b) A kuratórium 3 tagú testület, amelynek tagjait és közülük a kuratórium elnökét az alapító jelöli ki. A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól. A kuratórium tagjai vezető tisztségviselők (Ptk. 3:397. § (1) bekezdés,  Ptk. 3:22. § (3) bekezdése).

 

c) A kuratórium összetételének biztosítania kell, hogy arra az alapító közvetlenül vagy közvetve ne gyakorolhasson meghatározó befolyást.

 

d) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

da) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

db) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

dc) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

dd) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

de) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

df) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(Ptk. 3:19 § (2) bekezdése)

 

e) nem lehet a kuratórium tagja, aki az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója;

 

f) az alapító és közeli hozzátartozója nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

 

Jelen Alapító Okiratban és a kuratórium tagjainak nyilatkozataiban közeli hozzátartozón az Ectv 2. § 17. pontja szerinti (Ptk.8:1. (1) bekezdés 2. pont) pontjában rögzített személyek, valamint az élettársat kell érteni az alábbiak szerint: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa; élettárs.

 

g) Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, akit foglalkozástól eltiltottak, akit eltiltó határozattal megszabott ideig vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták.

 

h) A vezető tisztségviselő a megelőző három évben nem tölthetett be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – olyan közhasznú szervezetnél vezető tisztséget

ha)       amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

hb)       amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

hc)       amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

hd)      amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

i) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

 

A Kuratórium összetétele:

 

j) A Kuratórium tagjai:

 

 név: Krausz Gabriella

 lakcím: 8060 Mór, József A. u. 24/B

 

 név: Németh Kristóf

 lakcím: 2851 Környe, Rákóczi u. 49.

 

név: Szabó Istvánné

lakcím: 2890 Tata, Kinizsi P. u. 2.

 

k) A Kuratórium Elnöke:

 

név: Németh Kristóf

lakcím: 2851 Környe, Rákóczi u. 49.

 

l) Amennyiben a kuratórium, mint testület tevékenysége működésével az alapítvány tartós, közérdekű céljának és tevékenységének megvalósítását veszélyezteti, az alapító – indokolt alapítói határozattal – a kuratórium kijelölését testületileg visszavonhatja.

 

 

A kuratórium feladat és hatásköre:

 

m)    A kuratórium feladat és hatásköre:

-          a kuratórium az alapítvány általános ügyintéző, ügydöntő és képviseleti szerve;

-          a kuratórium képviseli az alapítványt;

-          a kuratórium rendelkezik az alapítvány bankszámlája felett;

-          a kuratórium az alapítvány vagyonával önállóan gazdálkodik;

-          a kuratórium éves költségvetés alapján dönt az alapítvány vagyonának felhasználásáról;

-          a kuratórium dönt a támogatások, adományok elfogadásáról és felhasználásáról, vagy visszautasításáról;

-          a kuratórium jóváhagyja az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését, továbbá gondoskodik azok törvényben előírt módon és határidőn belüli közzétételéről és a kívülállók számára hozzáférhetőségéről;

-          a kuratórium biztosítja az alapítvány, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjét;

-          a kuratórium gondoskodik az alapítvány, mint közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának és beszámolói közlésének nyilvánosságáról;

-          a kuratórium biztosítja, hogy az alapítvány, mint közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthessen és arról saját költségére másolatot készíthessen;

-          a kuratórium gondoskodik róla, hogy a kuratórium által jóváhagyott közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb június hó 30-áig a székhelyén kifüggesztett hirdető táblán és a helyi sajtó útján a nyilvánosság számára elérhető módon közzétegye;

-          gondoskodik a kuratóriumi ülések nyilvánosságának biztosításáról;

-          a kuratórium olyan nyilvántartást vezet, melyből megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számaránya, nyilvános szavazás esetén személye is;

-          a kuratórium tájékoztatja az alapítót az általa az alapító okiratban meghatározott rendszerességgel és terjedelemben az alapítvány működéséről, az alapító okirat módosításának esedékességéről, a kuratórium elnökével és tagjaival kapcsolatban felmerülő kizáró ok, összeférhetetlenség, lemondás, haláleset miatt új tisztségviselők, tagok kijelölésének szükségességéről;

-          ha az alapítvány, mint közhasznú szervezet éves bevétele meghaladná az ötvenmillió forintot, a kuratórium értesíti az alapítót, hogy az alapító okirat módosításával hozzon létre a kuratóriumtól elkülönülő felügyelő szervet és határozza meg annak feladat- és hatáskörét;

-          a kuratórium dönt mindazon kérdésekben, amelyeket törvény nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe.

 

n) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-          az alapítvány éves beszámolójának az adott év május 31-ig - egyhangú     határozattal történő jóváhagyása,

-          gondoskodás az alapítvány céljára rendelt vagyon hatékony felhasználásáról,

-          döntés pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről és az alapítványi vagyonból nyújtandó támogatások odaítéléséről,

-          döntés az alapítvány céljaival összhangban álló, térítési díj-mentesen igénybe vehető egyes szolgáltatások nyújtásáról (megindításáról, időtartamáról, módosításáról, megszüntetéséről),

-          döntés vállalkozás létesítéséről illetve vállalkozási tevékenység végzéséről,

-          saját ügyrendjének meghatározása,

-          döntés minden olyan kérdésben, amelyet a kuratórium – a jogszabályok keretei között - saját hatáskörébe utal,

-          a kuratórium köteles gondoskodni az alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közléseinek nyilvánosságra hozataláról.

-          a közzététel módja: az alapítvány hirdetőtábláján történő kifüggesztés, valamint a

helyi sajtó útján történő közzététel.

 

o) A kuratórium gondoskodik továbbá az alábbiak szerint:

 

oa) A kuratórium döntéseiről az érintetteket a kuratórium elnöke - a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, telefaxon vagy ajánlott postai küldemény útján, valamint az alapítvány székhelyén levő hirdetőtábláján történő közzététellel - értesíti.

 

ob) A kuratórium elnöke gondoskodik továbbá arról, hogy a kuratórium döntései, határozatai az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljenek. A határozatok a meghozatalukat követő - 15 naptári napra - kerülnek kifüggesztésre az alapítvány hirdetőtábláján.

 

oc) Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratórium elnökéhez intézett írásbeli kérelem alapján, az alapítvány székhelyén - egyeztetett időpontban - lehet betekinteni.

 

od) Az alapítvány támogatásait, szolgáltatásait - az alapítvány céljából adódó kötöttségek figyelembevételével - bármely magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei igénybe vehetik. Az alapítvány rendezvényeit nyilvánosan, a helyi és az országos médiában hirdeti meg, igénybe vételüknek semmilyen korlátozása nincs.

 

oe) Az alapítvány támogatásait, szolgáltatásait a kuratóriumhoz írott kérelem, pályázat útján lehet igénybe venni. A kérelemnek, pályázatnak tartalmaznia kell a kérelmező, pályázó nevét, címét, a támogatni kért cél(ok) pontos leírását, a támogatás, szolgáltatás igényelt formáját, értékét, és a kérelem, pályázat indokolását. Az alapítvány, illetve a kuratórium maga is felkutathat a céljaival összhangban álló, támogatásra méltó személyeket, szervezeteket. A kuratórium az elbírált kérelmek, pályázatok benyújtóit a döntés megszületését követő 8 napon belül írásban értesíti.

 

of) A kuratórium elnöke által elkészített és a kuratórium által elfogadott éves közhasznúsági mellékeltébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az alapítvány az éves közhasznúsági mellékletét a székhelyén lévő hirdetőtábláján és a helyi sajtóban közzé teszi.

 

 

A kuratórium elnökének feladata:

 

p) A kuratórium elnökének feladata:

              - az alapítvány képviselete,

              - a kuratórium üléseinek összehívása,

              - a kuratórium ülései között döntés minden olyan kérdésben, amely nem

                 tartozik az alapító, illetőleg a kuratórium kizárólagos hatáskörébe,

              - az alapítvány éves tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése és a

                kuratórium elé terjesztése,

              - az éves közhasznúsági melléklet elkészítése, kuratórium elé terjesztése,

              - kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, tömörülésekkel,

              - munkáltatói jogkör gyakorlása az alapítvány munkavállalói felett,

              - minden olyan egyéb feladat ellátása, amellyel a kuratórium megbízza.

 

q) A kuratórium tagjai e tevékenységükért - az indokolt költségek megtérítésén kívül –

     díjazásban nem részesülnek.

 

          r) A kuratórium képviseletében a kuratórium elnöke jár el, aki akadályoztatása esetén

              teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat a kuratórium

              bármely tagjának a képviseletre. A kuratórium tagja kizárólag a kuratórium

              elnökének akadályoztatása esetén, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy

              közokiratba foglalt eseti meghatalmazás alapján jogosult eljárni.

 

s) Az alapítvány bankszámlája felett a kuratórium jogosult rendelkezni. A kuratórium írásban, felhatalmazást adhat a kuratórium elnökének a bankszámla feletti rendelkezésre, rendszeres utólagos beszámolási kötelezettség mellett. A felhatalmazásnak tartalmaznia kell annak terjedelmét, mértékét és korlátait.

 

A bankszámla feletti rendelkezés során is biztosított, hogy az alapító az alapítvány vagyonának felhasználására - sem közvetlenül, sem közvetve - nem gyakorol meghatározó befolyást.

 

sz) A kuratórium, a kuratórium elnöke, vagy a kuratóriumi tagok által a feladatkörük ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány a felelős. A kuratórium, a kuratórium elnöke, a kuratóriumi tag az általa e minőségében az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

 

 

A kuratóriumi tagság megszűnése:

 

t) A kuratóriumi tagság megszűnik:

-          a kuratóriumi tag halálával,

-          a tagságról való írásbeli lemondással,

-          kizáró ok bekövetkezésével,

-          összeférhetetlenség bekövetkezésével,

-          az alapítvány megszűnésével, megszűntetésével,

-          az alapítvány más alapítvánnyal való egyesülésével,

-          az alapítványi cél megvalósítása lehetetlenné válik,

-          az alapítvány három éven át nem folytat a célja megvalósítása érdekében tevékenységet.

 

 

A Kuratórium működése:

 

ty) A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. Kötelező az ülés összehívása, ha azt két kuratóriumi tag írásban kéri.

 

A kuratórium határozatát ülés nélkül is meghozhatja a Ptk. 3:20. § -ában leírtaknak megfelelően.

 

u) A kuratórium ülését a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium tagja írásban - meghívó küldésével - hívja össze, legalább 15 nappal az ülés előtt. Legalább két tag írásbeli kérésére a kuratórium összehívása 30 napon belül kötelező.

 

A meghívóban közölni kell az ülés helyét, időpontját és a napirendet a kuratórium tagjaival, akik a meghívó kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül az elnöktől írásban kérhetik új napirendi pont felvételét. Az elnök az új napirendi pontokat köteles a kuratórium tagjainak megküldeni.

 

v) A kuratórium határozatképes, ha az ülésen mindhárom tagja jelen van. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium kézfelemeléssel szavaz. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A kuratórium olyan nyilvántartást vezet, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (nyílt szavazás esetén személye is) megállapítható. E nyilvántartás nyilvános, melybe – előzetes időpont egyeztetést követően - bárki szabadon betekinthet.

 

w) A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozata alapján,

  -  kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül vagy,

  - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként               érdekelt.

 

Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által, szabadon, megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 

x) A kuratóriumi ülést össze kell hívni bármely kuratóriumi tag kérésére; a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a kuratórium elnökének intézkedni kell. Ha az elnök az intézkedést elmulasztja, úgy a kuratóriumi ülést a kezdeményező tag is összehívhatja.

 

z) A kuratórium ülései nyilvánosak. Az alapítvány mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet. Az iratbetekintésre személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon történt előzetes időpont egyeztetést követően, hétfőtől csütörtökig 09.00 órától 16.00 óráig, pénteki napokon 09.00 órától 14.00 óráig az alapítvány székhelyén, a kuratórium tagjának vagy az alapítvány ügyintézőjének felügyelete mellett kerülhet sor.  

 

zs) A kuratórium az alapítvány működéséről az alapítót rendszeresen – legalább évente egyszer - tájékoztatja.

 

 

 

VII.         Nyilvántartási szabályok

 

 

a) Az alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

b) Az alapítvány bevételei:

ba) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől, más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;

bb) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

bc) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

bd) az alapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétel;

be) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;

bf) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

c.) Az alapítvány költségei:

ca) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

cb) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

cc) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

cd) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyek bevételarányosan kerülnek megosztásra.

d) Az alapítvány, mint közhasznú szervezet a nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat alkalmazza.

 

 

 

VIII.      Beszámolási szabályok

 

a)      Az alapítvány, mint közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít, az Ectv 29. §-ban rögzített tartalommal.

b)      A közhasznúsági melléklet elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

c) A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

ca) a számviteli beszámolót;

cb) a költségvetési támogatás felhasználását;

cc) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

cd) a cél szerinti juttatások kimutatását;

ce) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

cf) az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

cg) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

d) Az éves közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

e) Az alapítvány az éves közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig helyi napilap útján, valamint a székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztés útján közzé teszi.

f) Az alapítvány az éves közhasznúsági melléklettől függetlenül az éves beszámolóját a számviteli szabályok előírásai szerint készíti el, helyezi letétbe és közzéteszi.

 

 

 

IX.            Az alapítvány törvényességi felügyelete

 

Az alapítvány felett a törvényességi felügyeletet – közhasznú tevékenységére is kiterjedően – az ügyészség gyakorolja.

 

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet adóellenőrzését az állami adóhatóság látja el.

 

Az alapítványnak, mint közhasznú szervezetnek az állami költségvetésből, önkormányzati költségvetésből, illetőleg nemzetközi forrásokból juttatott források felhasználását a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott ellenőrzési szervezetek ellenőrzik.

 

 

 

X.               Az alapítvány megszűnése, megszüntetése

 

Az alapítvány megszűnése esetén a hitelezői igények rendezése után fennmaradó vagyon a Tudomány-Filozófiai Iskoláért Alapítvány (1131 Budapest, Szent László út 182. fszt. 4.), mint kedvezményezett tulajdonába kerül.

 

 

 

XI.            Vegyes és záró rendelkezések

 

 

Az alapítvány nyilvánosságra kerülése:

 

Az alapítvány működése az országos és helyi napilapok, rádió, televízió útján kerül nyilvánosságra.

 

Bírósági határozatba vétel:

 

Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okiratnak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

 

        Irányadó jog:

 

A  jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:378. § - 404. §, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. előírásai az irányadóak.

 

 

Alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

 

Budapest, 2014. december 23. napján.

 

 

 

                                                                             -------------------------------------------

                                                                                            Jinjutsu Egyesület

                                                                                                     alapító

                                                                                  képviseletében Monos Veronika